Biệt thự Hòn Thơm ngay cạnh hệ thống khu vui chơi Hòn Thơm do Sun Group và KTS lừng danh Bill Bensley tạo nên. Được bao quanh bởi thiên nhiên kỳ vỹ và nét kiến trúc có một không hai. Không chỉ “mang dấu ấn vượt thời gian”, biệt thự biển Hòn Thơm còn xứng đáng là nơi dừng chân tuyệt vời để cảm nhận hệ sinh thái nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp nhất.Đây được xem là minh chứng cho sự sáng tạo, góc nhìn chiến lược của tập đoàn Sun Group giúp cơ hội đầu tư đầu tư an toàn và cơ hội sinh lời vượt trội cho quý anh chị đầu tư. https://dautusungroup.net/du-an/biet-thu-hon-thom/


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-03-21 (月) 16:05:58 (101d)